EN 4600 SURFACER GREY 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880798001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:214,05 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:259,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 4600 SURFACER GREY 1L
   
   
  Jednosložkový akrylátový plnič rychle schne a má výborné plnicí a krycí schopnosti. Je ideálním podkladem pod jakýkoli nátěrový systém. Ředí se v poměru 4 : 1, EN 7100 Akrylátovým ředidlem. Aplikuje se v tenkých vrstvách na obroušené povrchy. Rychle schne a může se brousit za 10 – 20 minut.

  NEBEZPEČÍ 
   Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) toluen solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná butylglykol
   Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »