EN 4500 HS PRIMER 5:1 BLACK 4L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880233504
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:652,89 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:790,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
EN 4500 HS PRIMER 5:1 BLACK 4L
 
 
Dvousložkový akrylátový plnič s vysokým obsahem pevných látek může být aplikován jako základový plnič nebo jako primer. Rychle schne ( 2 hod / 23ºC ) a má výborné plnicí a krycí vlastnosti. Snadno se brousí a je vhodným podkladem pod jakýkoli nátěrový systém. Tuží se v poměru 5 : 1 tužidlem EN 6600.
VAROVÁNÍ 
 Signální slovoVarování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H332Zdraví škodlivý při vdechování. H315Dráždí kůži. H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 

Ostatní produkty v této kategorii

 
0
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí