EN 7500 FLEX AGENT 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880070301
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:306,61 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:371,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 7500 FLEX AGENT 1L
   
   
  Speciální aditivum do dvousložkových základů, transparentních laků a akrylátových emailů. Slouží k dosažení jejich vyšší elasticity. Dávkuje se 5 – 15%.


  · Signální slovoVarování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) n-butyl-acetát · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H332Zdraví škodlivý při vdechování. H315Dráždí kůži. H336Může způsobit ospalost nebo závratě. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz