I1 CLEANER SC 070 STANDARD 1L

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990531001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:127,27 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:154,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 CLEANER SC 070 STANDARD 1L
   
   
  Speciální odmašťovací přípravek k odstranění nečistot, mastnoty a silikonu z povrchů, které chceme lakovat. Zabraňuje vzniku silikonových kráterů. Tento výrobek může být také použit pro počáteční čištění kompozitních plastů.
   
   Aplikace:
  Některé typy 1K základových barev mohou reagovat s SC 070. V takovém případě zajistěte velmi dobré odvětrání povrchu před opravou, aby na povrchu nezůstaly žádné zbytky rozpouštědel. V opačném případě odstraňte poškozené části nátěru před aplikací nového nátěrového systému.


  Směs je klasifikována jako nebezpečná:


   NEBEZPEČÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. 
  Údaje o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »