EN 7400 ANTISILICONE 5L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880077005
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:547,11 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:662,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 7400 ANTISILICONE 5L
   
   
  Speciální odmašfovací a čistící přípravek k odstranění nečistot, mastnoty a silikonu z povrchů, které chceme lakovat. Při odstraňování nečistot z plastových povrchů má antistatický účinek.   Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká · Standardní věty o nebezpečnosti H225Vysoce hořlavá kapalina a páry. H372Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »