I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990312001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:371,07 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:449,00 Kč
   
 •  ks 
   
   
   

  Ultra odlehčený tmel se skelným vláknem je charakteristický konzistencí, která umožňuje nanášet 2–4 mm silné vrstvy s následným broušením jemnějšími papíry P120–150. Optimální tvrdost tmelu eliminuje vytváření přechodů mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít Glas & Ultra Light přímo pod plnič. Ideální pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových, pozinkovaných a sklolaminátových povrchů. Tmel je určen také pro rozsáhlejší opravy. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Lze ho snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Tmel lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

  Aplikace

  Povrch musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel Glas & Ultra Light dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2 - 3% váhově. Aplikujte během 4 - 5 minut při 20oC. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

  Pozor

  Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte Glas & Ultra Light při teplotách nad 15oC.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná:  Signální slovo Nebezpečí
  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren, maleinanhydrid, N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
  Údaje o nebezpečnosti
  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  Bezpečnostní pokyny
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
  zapálení. Zákaz kouření.
  P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/
  mezinárodními předpisy.
   

   
  I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L
  I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L
  I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L
  I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L I1 GLAS & ULTRA LIGHT -odlehčený tmel se skelným vláknem 1L
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz