I1 ML - WAX/VOSK DO DUTIN 1000ml

 • Výrobce: I1 AUTOREFINISH 
   
 • Kód produktu:9990141001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:205,79 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:249,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 ML - WAX/VOSK DO DUTIN 1000ml
   
   

  I1 ML je přípravek na ochranu dutin, podvozků automobilů a uzavřených profilů před korozí. Má voskovou konzistenci, která vytváří na podkladu elastický film. Jeho vzlínací schopnost dovoluje aplikaci i do stísněných prostorů. Odpuzuje vodu a chrání dobře kovový podklad před korozí po dobu mnoha let. ML snáší velmi náročné podmínky, jako je například působení slané vody.   

  Použití : Vzhledem ke svým vlastnostem je ideální pro těžce přístupná místa na všech dutinách vozidla a dále na kompetní ochrani podvozku. 

  Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a hrubé rzi. Před aplikací nádobu dobře protřepejte. Aplikujte při teplotě 15 – 30 o C v jedné silné vrstvě. 

  Směs je klasifikována jako nebezpečná

  NEBEZPEČÍ 
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics.
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »