HB BODY P980 1K nitro tmel 150g

 • Výrobce: HB BODY 
   
 • Kód produktu:1341000155
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:90,08 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:109,00 Kč
   
 •  ks 
   
  HB BODY P980 1K nitro tmel 150g
   
   
  Jednosložkový jemný vyrovnávací nitro tmel ideální na tmelení malých nerovností. Nanáší se ve 2–3 vrstvách. Doporučujeme každou vrstvu dobře proschnout, přibližně 30 minut a poté přebrousit brusným papírem P600–1000.


  Směs je klasifikována jako nebezpečná

   

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsahuje: xylen, toluen, butylglykol, 2-methylpropan-1-ol

  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz