I1 UNDERBODY BITUMEN SE SKELNÝM VLÁKNEM 1000ml

 • Výrobce: I1 AUTOREFINISH 
   
 • Kód produktu:9990131001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:156,20 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:189,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 UNDERBODY BITUMEN SE SKELNÝM VLÁKNEM 1000ml
   
   
  Produkt na bázi bitumenu, s obsahem skelného vlákna a vosku, je určen pro dlouhodobou ochranu podvozků karoserie před odlétavajícími kamínky a posypovou solí. Redukuje hlučnost a vibrace. Po zaschnutí je velice pružný a pevný, vhodný pro ochranu podvozků všech typů vozidel.
   
  Aplikace: opravovaný podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Aplikujte přípravek v několika tenkých vrstvách. Lze nanášet pomocí pneumatické pistole UBS nebo airless technikou. Neaplikujte na motorové díly, převodovky, brzdy nebo výfukový systém.

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. Piktogramy označující nebezpečí 
   
  VAROVÁNÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics uhlovodíky, C9, aromatické hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »