UNI-PRIMER A+B BÍLÁ 750ml

 • Kód produktu:7040330048
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:428,93 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:519,00 Kč
   
 •  bal 
   
  UNI-PRIMER A+B BÍLÁ 750ml
   
   
   NEBEZOPEČÍ 

  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroej.
  Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN
  Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

  UNI PRIMER je vysoce odolný  dvousložkový polyuretanový základ, ideální pro povrchovou dlouhodobou ochranu lodí a člunů vyrobených z laminátu, dřeva, kovu nebo překližky. Dále pak na betonové nebo laminátové bazény (vnitřní i vnější povrchy). Vhodný zejména v kombinaci s výrobky POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID, MONOTRETEN. UNI PRIMER vyplňuje drobné nerovnosti povrchu a vyrovnává podklad. Zpracovatelnost směsi je max. 4 hodiny/20oC. Dokonalé vypnutí, snadná aplikace, pružnost a pevnost, dlouhodobá životnost jsou hlavní předností UNI PRIMERU.
   

  Typ

  :

  Polyuretan 

   

  Specifická hmotnost

  :

  1,30-1,40 ±0,05g/cm3, v závislosti na odstínu

  (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

  Viskozita

  :

  30-40 sec (A+B)

  (ASTM D 562-01:2005,25oC)

  Obsah sušiny (hmotnostně)

  :

  57-67 % v závislosti na odstínu

  (EN ISO 3251:2008)

  Obsah sušiny (objemově)

  :

  41-47 % v závislosti na odstínu

  (ISO 3233:1998)

  Zpracovatelnost

  :

  4 hodiny (20oC)

  (ISO 976:1996)

  Tloušťka suchého filnu v jenom nátěru

  :

  45-55 μm

  (ISO 2808:2007)

  Celková tloušťka suchého filmu

  :

  100-150 μm

  (ISO 2808:2007)

  Suchý na dotek

  :

  30-40 min

  (ASTM D 1640-03)

  Tvrdost (Konig)

  :

  100-120 sec

  (EN ISO 1522-00)

  Obalová stabilita

  :

  OK

  (ASTM D 1849-95:2003)

  Krycí schopnost

  :

  90-94%

  (ISO 6504/03:2006)

  Stupeň lesku 

  :

  2,1-3,5 (600) 9,5-19,5 (850

  (EN ISO 2813:1994)

  VOC (Volatile Organic Compounds)

  :

  EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/d): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 90 g/l.

  (ISO 17895:2005)

  Ředění

  :

  Thinner 120

   

  Aplikace

  :

  Štětcem, válečkem, stříkací pistolí

   

  Schnutí

  :

  1-2 hodiny ( v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 12 hodinách.

   

  Orientační vydatnost

  :

  9-12 m2/l v jednom nátěru (v závislosti na typu podkladu a odstínu)

   

  Odstíny

  :

  Bílý, šedý, modrý a červený

   

   
   
   

  ·  PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

  Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení. 
  Nové laminátové povrchy : Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER
  Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER.
  Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily : Přebruste povrch. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER.
  Minimální aplikační teplota : 50C.
  Zpracovatelnost směsi je max. 4 hodiny /20oC. Směs získáte vmícháním komponentu B do A. Dobře promíchejte (2-3 minuty), aby jste získali homogenní směs. Poté řeďte 5-15% ředidlem 120. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Neaplikujte při teplotách vyšších než 30oC.
   
   
   
  pxjxzp 4. února 2013 v 03:45 (119.4.250.xxx)
  BnNhn2 <a href="http://xraepksrunsn.com/">xraepksrunsn</a>
  BnNhn2 <a href="http://xraepksrunsn.com/">xraepksrunsn</a>
  BnNhn2 <a href="http://xraepksrunsn.com/">xraepksrunsn</a>
  hsuakxtccpy 2. února 2013 v 10:02 (58.229.121.xxx)
  9DIYXa <a href="http://mefdcjzzqrly.com/">mefdcjzzqrly</a>
  9DIYXa <a href="http://mefdcjzzqrly.com/">mefdcjzzqrly</a>
  9DIYXa <a href="http://mefdcjzzqrly.com/">mefdcjzzqrly</a>
  Mason 1. února 2013 v 12:16 (99.71.246.xxx)
  Teacher, I'm glad you liked my photos. But, I think, yours pnearetcge is little smaller, because I have taken such more photos, than showed in this post. Of course, it depends from you opinion may I take more photos in your class or not.
  Teacher, I'm glad you liked my photos. But, I think, yours pnearetcge is little smaller, because I have taken such more photos, than showed in this post. Of course, it depends from you opinion may I take more photos in your class or not.
  Teacher, I'm glad you liked my photos. But, I think, yours pnearetcge is little smaller, because I have taken such more photos, than showed in this post. Of course, it depends from you opinion may I take more photos in your class or not.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz