TROPIKAL 840 MODRÁ (840) 1kg

 • Kód produktu:7041084001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:576,86 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:698,00 Kč
   
 •  bal 
   
  TROPIKAL 840 MODRÁ (840) 1kg
   
   

   NEBEZPEČÍ 
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H331 Toxický při vdechování. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  Obsahuje: TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM OXID MĚĎNÝ COPPER PYRITHIONE KALAFUNA
  Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.


  TROPICAL 840 TROPIKAL je antivegetativní nátěr na ochranu lodí proti ulpívání drobných korýšů a mořských řas. Vhodný pro laminátové, dřevěné a kovové lodě s rychlostí nižší než 35-40 mil./ hod. Produkt má „samočisticí účinek a zaručuje ochranu povrchu po dobu cca 7 měsíců. 
   

  Typ

  :

  Antivegetativní jednosložkový nátěr 

   

  Specifická hmotnost

  :

  1,30-1,40 ±0,05g/cm3, v závislosti na odstínu

  (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

  Viskozita

  :

   

  (ASTM D 562-01:2005,25oC)

  Obsah sušiny (hmotnostně)

  :

  68 % v závislosti na odstínu

  (EN ISO 3251:2008)

  Obsah sušiny (objemově)

  :

  47 % v závislosti na odstínu

  (ISO 3233:1998)

  Tloušťka suchého filnu v jenom nátěru

  :

  60 μm

  (ISO 2808:2007)

  Celková tloušťka suchého filmu

  :

   

  (ISO 2808:2007)

  Suchý na dotek

  :

  30-50 min

  (ASTM D 1640-03)

  Stupeň lesku 

  :

  75 

  (EN ISO 2813:1994)

  VOC (Volatile Organic Compounds)

  :

  EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 210 g/l.

  (ISO 17895:2005)

  Ředění

  :

  5-10% lakový benzín nebo thinner 135

   

  Aplikace

  :

  Štětcem, válečkem, stříkací pistolí

   

  Schnutí

  :

  30-50 minut ( v závislosti na teplotě, tloušťce filmu a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 4-5 hodinách.

   

  Orientační vydatnost

  :

  3-6 m2/ 0,75 Lt v jednom nátěru.

   

  Odstíny

  :

  840 modrý, 841 červený, 842 zelený, 844 bílý

   

   
   
   

  ·  PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

  Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení. 
  Nové laminátové povrchy: Aplikujte 1 -2x základní nátěr UNI PRIMER. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840
  Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Pro lepší přilnavost TROPICALu aplikujte dva nátěry UNI PRIMERu. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.
  Kovové povrchy: Aplikujte základní nátěr X-RUST nebo MARINE MINIO. Pro lepší přilnavost TROPICALu aplikujte dva nátěry UNI PRIMERu. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.
   
  Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily : Odstraňte nesoudržné nátěry broušením. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER. Po zaschnutí povrch přebruste a odmastěte. Aplikujte 2 nátěry TROPICAL 840.
   
  Minimální aplikační teplota : 100C.
  Pro dosažení lepších výsledků vložte v rozmezí 5 – 24 hodin po aplikaci loď do vody.
   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz