POLYGLOSS A+B BÍLÁ 750ml

 • Kód produktu:7040440048
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:494,21 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:598,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
POLYGLOSS A+B BÍLÁ 750ml
 
 
​​​​​​
POLYGLOSS je vysoce odolný lesklý dvousložkový polyuretanový email, ideální pro povrchovou ochranu lodí a člunů vyrobených z laminátu, dřeva, kovu nebo překližky. Dále pak na betonové nebo laminátové bazény (vnitřní i vnější povrchy), kovové povrchy, topná tělesa, trubky, kuchyňský nábytek a dřevěné okenní rámy. Odolává dobře různým chemikáliím, jako je benzín a různé ropné produkty. Snadno se čistí, je otěruvzdorný, stálobarevný, obsahuje UV filtry, odolává teplotám až do 100 oC . Pro dosažení vysokého konečného lesku použijte do poslední vrstvy přípravek ADDITIVE 640 v poměru 1:1. Zpraciovatelnost směsi je max. 6 hodin /20oC. Dokonalé vypnutí, snadná aplikace, pružnost a pevnost, odolnost proti zažloutnutí, dlouhodobá životnost a stálobarevnost jsou hlavní předností POLYGLOSSU.
 

Typ

:

Polyuretan 

Specifická hmotnost

:

1,00-1,30 ±0,05g/cm3, v závislosti na odstínu

Viskozita

:

30-40 sec (A+B)

Obsah sušiny (hmotnostně)

:

57-67 % v závislosti na odstínu

Obsah sušiny (objemově)

:

41-47 % v závislosti na odstínu

Zpracovatelnost

:

6 hodin (20oC)

Tloušťka suchého filnu v jenom nátěru

:

36-48 μm

Celková tloušťka suchého filmu

:

90-100 μm

Suchý na dotek

:

30-40 min

Tvrdost (Konig)

:

120-140 sec

Obalová stabilita

:

OK

Krycí schopnost

:

92%-96% )

Stupeň lesku 

:

95,8 (20o) 99,9 (600) 100 (850

VOC (Volatile Organic Compounds)

:

EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/d): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 90 g/l.

Ředění

:

Thinner 120

Aplikace

:

Štětcem, válečkem, stříkací pistolí

Schnutí

:

1-2 hodiny ( v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 12 hodinách.

Orientační vydatnost

:

9-12 m2/l v jednom nátěru (v závislosti na typu podkladu a odstínu)

Odstíny

:

Bílý, černý a dalších 28 hotových odstínů

 
 

·  PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení. 
Nové laminátové povrchy : Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER
Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER.
Nové kovové povrchy: Aplikujte základní nátěr X-RUST (1 až dva nátěry)
Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily: Přebruste povrch. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER.
Minimální aplikační teplota : 50C.
Zpracovatelnost směsi je max. 6 hodin /20oC. Směs získáte vmícháním komponentu B do A. Dobře promíchejte (2-3 minuty), aby jste získali homogenní směs. Poté řeďte 5-15% ředidlem 120. Aplikujte 2-3 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Neaplikujte při teplotách vyšších než 30oC.


Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP
KOMPONENT A
  NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje: 2-BUTANONOXIM může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
Obsahuje: ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

KOMPONENT B  KOMPONENT B  
Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.
 
 
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí