PELLACHROM ANTISKID A+B BÍLÁ SADA 750ml PRITISKLUZOVÝ NÁTĚR

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7040220048
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:450,41 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:545,00 Kč
   
 •  bal 
   
  PELLACHROM ANTISKID A+B BÍLÁ SADA 750ml PRITISKLUZOVÝ NÁTĚR
   
   
  PELLACHROM ANTISKID je speciální dvousložkový bílý polyuretanový protiskluzový nátěr s výbornou přilnavostí k většině povrchu a výbornou odolností vůči klimatickým vlivům. Odolný proti poškrábání a čištění. Ideální pro paluby, surfy, rampy, schody, bazény atd. 
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  :Polyuretanový protiskluzový nátěr

  Specifická hmotnost

  :1,68 g/cm3 v závislosti na odstínu (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

  Viskozita

  :45 – 5 K.U. (20 oC) (ASTM D 562-01:2005,25oC)

  Obsah sušiny (váhově)

  :87,2 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)

  Obsah sušiny (oběmově)

  : 

  Balení

   750ml, 3,5 l

  Ředění        

  :V případě potřeby do 10% ředidlem 120

  Obalová stabilita

  :OK (ASTM D 1849-95:2003)
  Způsob aplikace:Štětcem, válečkem (minimální aplikační teplota 10 oC, maximální 30 oC ).
  Schnutí:1 hodina ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Přetiratelný po 2-4 hodinách.
  Teoretická vydatnost:2-3 m2 / 0,75 L v jednom nátěru ( v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).
  Odstíny:900 bílá, 
  VOC (Voitaile Organic
  Compounds
  )
  :EU limit pro tento produkt : kategorie A/j 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 183 g/l.

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  A. POVRCHY OPATŘENÉ STARÝM NÁTĚREM :
  1.Vrchní nátěr v dobrém stavu : povrch omyjte vodou se saponátem, poté opláchněte a nechte uschnout. Poté povrch přebruste brusným papírem P280-320. Opět očistěte.
  2.Vrchní nátěr ve špatném stavu :
  Odstraňte všechny staré nátěry. Povrch očistěte. Aplikujte základní nátěr.
  B.DŘEVO : Aplikujte základní nátěr POLACRYL 301, MARINE MINIO
  C.KOV : Aplikujte základní nátěr ANTIRUST (1-2 nátěry)
  D.HLINÍK : Aplikujte Wash Primer nebo SMALTOGRIP
  E.POLYESTER : Aplikujte UNI PRIMER
  F.BETON, OMÍTKY : Aplikujte POLACRYL 301 (2-3 nátěry)  
   
  Základní nátěr přebruste pomocí P320-400. Odstraňte zbytky po broušení. Odmastěte povrch. Aplikujte 2 nátěry válečkem nebo štětcem. Pro dokonalý povrch použijte štětec s krátkým chlupem. V případě aplikace válečkem proveďte velmi lehké tahy, na váleček netlačte. Váleček „nepřeplňujte“ materiálem. V průběhu aplikace materiál průběžně míchejte.
  Při natužení přidávejte komponent B do komponentu A. Promíchejte 3 minuty. Mícháním dosáhnete rovnoměrné směsi. Řeďte do 10 % ředidlem 120.
   


  Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

  KOMPONENT A 
   NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a pár. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
  Obsahuje: CRISTOBALITE FLOUR KŘEMEN TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM

  KOMPONENT B 

  NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
  P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
  P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
  Obsahuje: TOLUEN
  XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
  TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM
  POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »