345 POLACRYL 2,5L

 • Kód produktu:7030662057
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:742,98 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:899,00 Kč
   
 •  bal 
   
  345 POLACRYL 2,5L
   
   
   NEBEZPEČÍ 
  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje: 2-BUTANONOXIM může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
  Obsahuje: ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
  Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.
   
  POLACRYL 345 je lodní polyuretanový lak pro vnější a vnitřní použití, extrémně odolný vůči slunečnímu záření a mořskému prostředí. Obsahuje UV filtr. Po aplikaci si dřevo ponechává svůj přírodní vzhled.
  Povrch je velmi odolný a flexibilní. Nežloutne.
     
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  : transparentní polyuretanový lodní lak
  Specifická hmotnost:0,9 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)
  Viskozita:20- 35 sec ( DIN 53211-70/4mm,20 oC)
  Obsah sušiny:27-28 % (EN ISO 3251:2008)

  Tloušťka suchého filmu

  v jednom nátěru

  :32 –36 mm (ISO 2808:2007)
  Stupně lesku:83,2 (20o) 94,2 (60o) 105,4 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

  Ředění        

  :10-20 % lakovým benzínem
  Způsob aplikace:Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
  Suchý na dotek:(ASTM D 1640-03)
  Schnutí:2 – 3 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Další nátěr po 24 hodinách.
  Teoretická vydatnost:5–7 m2 / 750ml balení v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu )
  Odstíny:Transparentní
  VOC (Voitaile Organic
  Compounds)
  :EU limit pro tento produkt : kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 445 g/l .

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte.
  NOVÉ DŘEVO : Naneste 1-3 vrstvy POLACRYL 301. Po zaschnutí přebruste, odmastěte a aplikujte 2-3 vrstvy POLACRYLu 345 ředěného 20-25 lakovým benzínem. Pokud nepoužijete penetrační nátěr POLACRYL 301 naneste 2 vrstvy POLACRYLu 345 ředěného 40-50%. Poté aplikujte 2-3 konečné vrstvy ředěné 5-25% technickým benzínem.
  STARÉ NÁTĚRY: Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Naneste 1-2 vrstvy POLACRYLU 345 ředěné 20-25% lakovým benzínem.
  STARÉ NÁTĚRY (ŠPATNÁ KVALITA) : Odstraňte zbytky nátěru až na holé dřevo. Poté postupujte jako u nového  dřeva.
   
   
   
  yebjfd 2. února 2013 v 09:39 (38.111.4.xxx)
  Z83hhn <a href="http://vtkohwmujkzv.com/">vtkohwmujkzv</a>
  Z83hhn <a href="http://vtkohwmujkzv.com/">vtkohwmujkzv</a>
  Z83hhn <a href="http://vtkohwmujkzv.com/">vtkohwmujkzv</a>
  Cheyanne 1. února 2013 v 11:19 (188.143.232.xxx)
  Why do I bhoter calling up people when I can just read this!
  Why do I bhoter calling up people when I can just read this!
  Why do I bhoter calling up people when I can just read this!
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz