301 POLACRYL 750ml

 • Kód produktu:7040550148
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:421,49 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:510,00 Kč
   
 •  bal 
   
  301 POLACRYL 750ml
   
   
   NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) ISOFORON DIISOCIANATO  POLACRYL 301 je speciální hloubkově penetrační  transparentní polyuretanový lak s obsahem UV filtrů. Je extrémně odolný vůči mořskému a přímořskému prostředí. Je vhodný k přímé aplikaci na jakýkoliv porézní povrch jako dřevo, beton, cihla, apod. Povrch utěsní proti vodě a současně mu umožní „dýchat“.  
  POLACRYL 301 je speciální hloubkově penetrační  transparentní polyuretanový lak s obsahem UV filtrů. Je extrémně odolný vůči mořskému a přímořskému prostředí. Je vhodný k přímé aplikaci na jakýkoliv porézní povrch jako dřevo, beton, cihla, apod. Povrch utěsní proti vodě a současně mu umožní „dýchat“.  
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  :Penetrační transparentní polyuretanový lak
  Specifická hmotnost:0,9 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)
  Viskozita:20- 35 sec ( DIN 53211-70/4mm,20 oC)
  Obsah sušiny:27-28 % (EN ISO 3251:2008)

  Tloušťka suchého filmu

  v jednom nátěru

  :32 –36 mm (ISO 2808:2007)
  Stupně lesku:83,2 (20o) 94,2 (60o) 105,4 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

  Ředění        

  :0 %
  Způsob aplikace:Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
  Suchý na dotek:30 – 60 minut (ASTM D 1640-03)
  Schnutí:2 – 3 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). 
  Teoretická vydatnost:4–12 m2 / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu )
  Odstíny:Transparentní
  VOC (Voitaile Organic
  Compounds)
  :EU limit pro tento produkt : kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 660 g/l .

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Povrchová vlhkost nesmí překročir 18%. Před použitím produkt dobře promíchejte . Počet vrstev záleží na poréznost povrchu. Polacryl 301 je schopen utěsnit vrstvu 1-3mm. Pro optimální ochranu naneste 2-3 vrstvy a poté 2 nátěry POLACRYLu 345.
   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz