HB BODY 115 Auto-seal 300ml

 • Výrobce: HB BODY 
   
 • Kód produktu:1120000143
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:139,67 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:169,00 Kč
   
 •  bal 
   
  HB BODY 115 Auto-seal 300ml
   
   

  Tixotropní izolační a antikorozní hmota na bázi kaučuku k lepení a těsnění kovových ploch a dílců automobilu, k utěsnění bodově svařovaných zalemovaných  plechů, k lepení podlažních rohožek a všech vnitřních prostorů, které nejsou vystaveny slunečnímu záření. Nanáší se štětcem, špachtlí nebo výtlačnou pistolí. Schne rychle, nepraská, zůstává elastická.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná


  · Signální slovo: Nebezpečí
  · Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

  · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   

   
   
  • COLAD 4070 nylonový štětec na těsnící hmoty
   COLAD 4070 nylonový štětec na těsnící hmoty

   COLAD 4070 nylonový štětec na těsnící hmoty

   Cena 54,00 Kč   bez DPH 46,96 Kč   
   Colad 4070 nylonový štětec na různé typy těsnících hmot jako EN 2100, HB BODY 115. Šířka 30 mm, délka 200 mm.
    
   ks
   Cena 54,00 Kč   bez DPH 46,96 Kč   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »