POLACRYL 356 LAK NA KÁMEN

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:156,20 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:189,00 Kč
   
 •  ks 
   
  NOVINKA
  POLACRYL 356 LAK NA KÁMEN
   
   
  POLACRYL 356  
  akrylátový lesklý transparentní lak na kámen   
   
   


   
  • zdůrazňuje přírodní barvu kamene & chrání před vlhkostí     
  • nežloutne     
  • vysoká přilnavost & impregnační vlastnosti      

     

  Vysoce lesklý akrylátový lak na kámen. Ideální pro kamennou dlažbu, beton, cihlu, střešní pálenou krytinu, dlaždice, kámen, břidlice, vápenec. Proniká do hloubky, hydroizoluje a stabilizuje savé povrchy a nabízí vyjímečnou odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům. Odolný vůči vodě a alkáliím. Zdůrazňuje přírodní barvu kamene, chrání povrchy před vlhkostí a zabraňuje vzniku skvrn a pórů. Nežloutne. Vhodný pro vnitřní i vnější použití.       
   VYDATNOST     
   6±2m2/L     
   
   VZHLED     
   VYSOKÝ LESK     
   
   ŘEDĚNÍ     
   0-10% THINNER 135     
   
   DOBA SCHNUTÍ     
   1 hod.  *     
   
   PŘETÍRATELNÝ     
   2-3 hod.  *     
   
   DOPORUČENÝ POČET VRSTEV      
   2-3 vrstvy*     
   
   APLIKACE      
   Váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení     

  *Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.    
   
  TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA     
  TYP    AKRYLÁTOVÁ PRASKYŘICE     
  SPECIFICKÁ HMOTNOST     TRANSPARENTNÍ    0.90 ±0,05gr/cm3     
  OBSAH SUŠINY w/w  (ISO 3251-03)    27±2%    
  OBSAH SUŠINY w/v (ISO 3233-98)    24±2%   
  VISKOZITA  ( DI Ν  53211-70/4mm  @ 200  C )    30±5 sekund   
  APLIKAČNÍ VISKOZITA  ( DI Ν  53211-70/4mm  @ 200  C )    25±5 sekund   
  INDEX ZAŽLOUTNUTÍ  (ASTM Ε 313-98)    ≤ 13    
  LESK (600)  (ISO 2813-99)    85±1    
  LESK (200)  (ISO 2813-99)    55±5    
  APLIKAČNÍ TEPLOTA    min 5 ° C-max 30 ° C    


  NAŘÍZENÍ 2004/42/CE  
  Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/h: penetrační nátěrové hmoty): 750 g/L (2010). Tento produkt obsahuje max: 654 g/L VOC.  
  PŘÍPRAVA POVRCHU  
   

  Pečlivě připravte povrch, aby jste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu. Hladké povrch přebruste pomocí brusného papíru.      

   
  • Nový nebo starý kámen:      aplikujte 2-3 nátěry POLACRYL 356 v závislosti na nasákavosti povrchu.      
  • Starý kámen s plísní, hmyzem nebo řasami: o     dstraňte zvětralé vrstvy, přebruste a odstraňte zbytky po broušení. Počkejte 24 hodin (dokud není povrch zcela suchý) a naneste 2-3 vrstvy POLACRYLU 356 v závislosti na nasákavosti povrchu.      
  POUŽITÍ    
   KÁMEN, CIHLA, DLAŽDICE, BŘIDLICE, VÁPENEC, STŘEŠNÍ KRYTINA    
  APLIKACE    
  • Připraven k použití.     
  • Počet vrstev závisí na požadovaném lesku a požadované odolnosti proti mechanickému namáhání.     
  • Nízká aplikační teplota a vysoká relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí.     
  • Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte.     
  • Zvětralé povrchy (např. pórovitý kámen, omítka) vyžadující stabilizaci: naneste další vrstvu, jakmile se předchozí absorbuje.    
    
  DALŠÍ INFORMACE     
  • POLACRYL 356 hluboce proniká do povrchu a utěsňuje ho (1-3 mm, v závislosti na jeho pórovitosti).     
  • Nedoporučuje se pro pochozí povrchy. U kamenných podlah vystavených mechanickému namáhání se doporučuje použít POLACRYL 302.     
  SKLADOVATELNOST   
  24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.      
  Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.    
  ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU   
  Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu     

   
   
   
  SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
  Obsahuje: reakční směs ethylbenzenu a xylenu, 2-butoxyethyl-acetát, benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká    
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození čichového orgánu při prodloužené nebo opakované expozici. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.     
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.    
  Hustota: 0,9 g/cm3, VOC: 45,2 %, Sušina: 54,8 % objemu, Mezní hodnota VOC kat. A (h) RNH: 750 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 654 g/l     
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz