355 POLACRYL 2,5L lak na kámen

 • Kód produktu:7030663057
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:619,01 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:749,00 Kč
   
 •  bal 
   
  355 POLACRYL 2,5L lak na kámen
   
   

  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
  Obsahuje: TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) N- BUTYLACETÁT ETHYLBENZEN  POLACRYL 355 je speciální akrylátový transparentní lak vhodný na obklady podlah nebo sokly vyrobené z přírodních materiálů jako je břidlice, vápenec apod. Porézní, savé povrchy stabilizuje a do hloubky penetruje. Povrchy jsou odolné proti vodě a chemickým a mechanickým vlivům. Lak nežloutne a má dlouhodobou působnost.  
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  : Akrylátový transparentní lak
  Specifická hmotnost:0,9 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)
  Viskozita:20- 35 sec ( DIN 53211-70/4mm,20 oC)
  Obsah sušiny:27-28 % (EN ISO 3251:2008)

  Tloušťka suchého filmu

  v jednom nátěru

  :32 –36 mm (ISO 2808:2007)
  Stupně lesku:83,2 (20o) 94,2 (60o) 105,4 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

  Ředění        

  :0 – 10 % ředidlem 135, jestliže je to nutné
  Způsob aplikace:Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
  Suchý na dotek:30 – 60 minut (ASTM D 1640-03)
  Schnutí:1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). 
  Teoretická vydatnost:4–12 m2 / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu )
  Odstíny:Transparentní
  VOC (Voitaile Organic
  Compounds)
  :EU limit pro tento produkt : kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 660 g/l .

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Aplikujte POLACRYL 355 štětcem nebo válečkem na připravený povrch. Počet vrstev záleží na požadovaném konečném lesku a mechanické odolnosti natřeného povrchu. Pro stabilizaci zvětralých povrchů aplikujte každou další vrstvu ihned po vsáknutí předchozího nátěru.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz