I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990361210
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:81,82 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:99,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g
  I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g
  I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g
   
   
  Jemnozrnný neporézní dokončovací tmel, charakteristický snadným tvarováním v tenkých vrstvách. Brousitelný jemnějším papírem P150 - 320. Aplikací tohoto tmele získáváme vysokou kvalitu povrchu v místě opravy. Možnost použít jemnější brusné papíry zkracuje proces opravy, snižuje spotřebu materiálu a ovlivňuje kvalitu konečného vzhledu. Slouží jako finální dokončovací tmel na místech kde byly použity plnící polyesterové tmely. Dále k opravám malých prohlubní a jemných rýh na povrchu laku. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikujte v tenkých vrstvách do 2 mm. Nezanáší brusný papír.
   
  Aplikace
  Povrch musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel Fein & Soft dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2 - 3% váhově. Aplikujte během 4 - 5 minut při 20oC. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
   
  Pozor
  Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte Fein & Soft  při teplotách nad 15ºC.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná

   
  NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g
  I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g I1 FEIN & SOFT - TMEL JEMNÝ 210g
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »