EN 6400 UHS HARDENER STANDART 333 ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880072410
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:180,99 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:219,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 6400 UHS HARDENER STANDART 333 ml
   
   
  Tužidlo "STANDARD" pro transparentní lak EN 5900 UHS (3:1)
  VAROVÁNÍ

  Signální slovo Varování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) Isocyanates n-butyl-acetát butylglykolacetát · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »