carsystem 2K Clear VOC Speed Plus sada 7500 ml

 • Výrobce: CARSYSTEM 
   
 • Kód produktu:19990671005
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:3 839,67 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:4 646,00 Kč
   
 •  ks 
   
  akce
  carsystem 2K Clear VOC Speed Plus sada 7500 ml
   
   
  2K Clear VOC Speed Plus (sada 7500 ml)      
  2K clear coat (2K transparentní lak)     

   CHARAKTERISTIKA   

  Rychleschnoucí 2K transparentní lak VOC Speed Plus je charakteristický extra rychlým vytvrzením. Po 15 minutách vysušení v boxu a následném vychladnutí může být leštěn. Vyniká snadnou aplikací, vysokým leskem a rychlým schnutím.   
  VOC normu splňující produkt s vysokým obsahem sušiny vhodný pro rozpouštědlové i vodou ředitelné systémy.   

   APLIKACE    

  Tento VOC 2K transparentní lak je vhodný pro opravu jak malých nebo jednotlivých částí tak i pro celolaky.   

   ÚDAJE O VÝROBKU    

  MATERIÁLOVÉ ÚDAJE    
  Odstín laku:                    Transparentní   
  V.O.C.:                          2004/42/IIB(d)(420) < 420 g/l   
  Skladovatelnost:                      12 měsíců v uzavřeném originálním obalu  při teplotě 20 °C    
  Hustota laku při 20 °C:   1.00 - 1.01 g/cm³   
  Hustota tužidla při 20 °C:     1.00 - 1.01 g/cm³   
  Tloušťka suchého filmu:            50-60 µm   
  Vydatnost:                     10–12 m²/l   

   

  DOPORUČENÍ   

  Pro aplikaci na rozpouštědlové i vodou ředitelné barvy. Důrazně doporučujeme pracovat s kompletním systémem (originál tužidla a ředidla). Problémy se schnutím, přilnavostí a stupněm lesku lze přisoudit použitím neoriginálních komponentů.   
   
  POMĚR TUŽENÍ     
      2K Clear VOC Speed Plus    
  2K Hardener VOC Speed Plus    
  objemově   
  2   
  1   
  2K Clear VOC Speed Plus     
  2K Hardener VOC Speed Plus    
  váhově   
  100 g 50 g   
  APLIKAČNÍ VISKOZITA     
       DIN pohár 4 mm / 20 °C    
  Ford pohár 4 mm / 20 °C    
   ISO pohár 4 mm / 20 °C    
  1. - 18 sekund   
  2. - 19 sekund   
  34 - 39 sekund   
  APLIKACE     
      Konvenční stříkací pistole    Tryska / tlak    
  Tryska: 1,3mm   
  Tlak vzduchu: Prosím věnujte pozornost doporučeným tlakům výrobce pistole   
      Aplikace    1,5 vrstvy    
  1/2 vrstva                    1 plná vrstva   
      Zpracovatelnost směsi/ 20 °C    50 min   
      Doba vytěkání    5-7 minut mezi jednotlivými nástřiky   
  10 minut před sušením v boxu   
      Tloušťka suchého filmu    50-60 µm   
      Aplikační podmínky    Teplota 18-22 °C          Relativní vzdušná vlhkost 40-60 %   
  PROCESSING    
       Aplikační teplota    
  Suchý na dotek   
  K leštění   
  Plně vytvrzený   
  20 °C    60 °C    
   1-1.5 h   
  3.5-4 h   
   4 dny   
  10 min   
  15 min   
  15 min + 3 dny při 20 °C   
  POZOR: Leštění povrchu provádějte 1 hodinu po vysušení v boxu při 60 °C.    
      IR Sušení    8-15 min.   
  Řiďte se doporučením výrobce IR lamp.   
  Před sušením dodržte dobu vytěkání.   
       

   

    PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY     

  Chraňte před mrazem, teplem, slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě. Doporučený rozsah teplot skladování a přepravy je: +10 až + 30 ° C. Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.   
  Poznámka: skladovací a přepravní teplota nesmí být nižší než + 5 ° C. Aklimatizujte produkt přirozeně na pokojovou teplotu   
  2004/42/IIB (d)(420) < 420: EU limit tento produkt obsahuje (kategorie produktu: IIB/d) ve stavu připraveném k použití max. 420 g/litr VOC.   

   POZNÁMKY   

  Nechte produkt přirozeně dosáhnout doporučené teploty pro aplikaci (zamezte rychlému zahřívání / chlazení). Nedoporučuje se aplikovat produkt při teplotě pod 18 ° C. Nízká aplikační teplota mění vlastnosti povrchu a může zhoršit vizuální efekt. Před aplikací by se měla teplota produktu, teplota stříkací kabiny a teplota předmětu upravit na přibližně 20 ° C.   

      

  KOMPONENT A 

  CARSYSTEM 2K CLEAR VOC SPEEDPLUS      
  Varování      
  Obsahuje: n-butyl-acetát, Reakční hmota bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebktátu, Pentaerythritol tetrakis(3-mercapto propionát), Dibutylbis(dodecylthio)stannan      
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.       
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.      
  EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  KOMPONENT B 
   
   
   
   

  CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS    
   
   

  Varování      
  Obsahuje: Hexamethylene diisocyanate, oligomers, n-butyl-acetát, heptan-2-on, Hexamethylen diisokyanát, hompolymer, hexamethylen-1,6-diisokyanát      
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.       
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.      
  EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.       
  Hustota: 1 g/cm3, VOC: 34, Sušina: 66 % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (d) : 420 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 420      

   
   
   
  • Technický list -Technický list Carsystem 2K Clear VOC Speed Plus -Typ dokumentu: .pdf

   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »