I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990621008
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:2 476,03 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:2 996,00 Kč
   
 •  bal 
   
  NOVINKA
  I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L)
   
   
  Charakteristika: HS JET CLEAR transparentní lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost, dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu i mimo box. HS Jet Clear se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. 
   
  Aplikace : Poměr tužení : 2:1objemově. Důkladně promíchejte.
  Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy. 
  Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.

  KOMPONENT A: 
  VAROVÁNÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: n-butyl-acetát Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát
  Údaje o nebezpečnosti:
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Bezpečnostní pokyny:
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

  KOMPONENT B: 
   VAROVÁNÍ 
  Signální slovo Varování
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetáttosyl-isokyanát
  Údaje o nebezpečnosti:
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  Bezpečnostní pokyny:
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
  Další údaje:
  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí