I1 2K PREMIUM CLEAR HS 2:1 SADA (5L+2,5L)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990641008
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:2 221,49 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:2 688,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 2K PREMIUM CLEAR HS 2:1 SADA (5L+2,5L)
   
   
  Charakteristika: HS transparentní lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost a výbornou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu. HS PREMIUM CLEAR se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Vhodný na celolaky. 
   
  Aplikace : Poměr tužení : 2:1objemově. Důkladně promíchejte.
  Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy. 
  Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.

  KOMPONENT A : 
   NEBEZPEČÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát uhlovodíky, C9, aromatické n-butyl-acetát xylem Údaje o nebezpečnosti :H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 


  KOMPONENT B : 

  Signální slovo Varování
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer, n-butyl-acetát, tosyl-isokyanát
  Údaje o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
  Bezpečnostní pokyny: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
  Další údaje:
  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »