EN 5800 HS CLEARCOAT 2:1 ANTISCRATCH 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880149601
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:328,93 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:398,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 5800 HS CLEARCOAT 2:1 ANTISCRATCH 1L
   
   
  Dvousložkový průhledný akrylátovy lak s vysokým a stabilním leskem. Schne uvnitř i vně stříkacího boxu. Je tvrdý a odolává mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Tuží se pomocí EN 6100 poměrem 2:1. Ředí se 0 - 10 % EN 7100 Akrylátovým ředidlem.

  VAROVÁNÍ
  Signální slovoVarování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) n-butyl-acetát butylglykolacetát · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H332Zdraví škodlivý při vdechování. H315Dráždí kůži. H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH208Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene), bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Může vyvolat alergickou reakci.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »