EN 5600 HS CLEARCOAT 4:1 ANTISCRATCH 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880149801
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:250,41 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:303,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 5600 HS CLEARCOAT 4:1 ANTISCRATCH 1L
   
   
  Dvousložkový velmi rychlý průhledný akrylátový lak určený hlavně k bodovým opravám karoserií a k nástřiku samostatných dílů. Je tvrdý a elastický, odolává mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Tuží se pomocí EN 6100 Tužidlem normal v poměru 4:1 nebo EN 6200 Tužidlem pomalým. Neředí se.

  NEBEZPEČÍ
  Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) toluen ethylbenzen n-butyl-acetát
   Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH208Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene). Může vyvolat alergickou reakci. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »