I1 420 CLEAR UHS 2:1 SADA S TUZIDLEM FAST (5L+2,5L)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990632008
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:2 632,23 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:3 185,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 420 CLEAR UHS 2:1 SADA S TUZIDLEM FAST (5L+2,5L)
   
   
  Charakteristika: Vysokosušinový UHS transparentní lak s vysokým obsahem pevných látek a s dokonalým rozlivem. Je vysoce tixotropní. Odolný proti UV záření a poškrábání. Určen pro aplikaci v stříkacím boxu. VOC UHS 2K Acryl Clearcoat 420 je vhodný pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Ideální pro celolaky.
  Aplikace: smíchejte komponent A+B objemově: 100 dílů laku (A) a 50 dílů tužidla (B) a poté důkladně promíchejte. Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm, ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.
  *Zpracovatelnost směsi :
  - 35 min. s tužidlem 420 Standard                - 60 min. s tužidlem 424 Extra Slow                
  - 30 min. s tužidlem 421 Fast
  - 50 min. s tužidlem  422 SLow
  - 20 min. s tužidlem 423 Very Fast                 
  ** Doba schnutí :
  - s tužidlem 420 Standard – 30min./60 °C nebo 10 h / 20 °C
  - s tužidlem 421 Fast 20-25 min./60 °C nebo 8 h / 20 °C
  - s tužidlem 422 Slow – 45 min./60 °C nebo 12 h / 20 °C
  - s tužidlem 423 Very Fast – 10-15 min./60 °C nebo 6 h / 20 °C
  - s tužidlem 424 Extra Slow – 50 min./60 °C nebo 16 h / 20 °C
  Plně vytvrzený po 24 hodinách.


  KOMPONENT A: 
   NEBEZPEČÍ 
  Nebezpečné komponenty k etiketování: isobutyl-methakrylát Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát n-butyl-acetát,heptan-2-on Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

  KOMPONENT B :
   VAROVÁNÍ 
  Signální slovo Varování
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer, n-butyl-acetát, tosyl-isokyanát
  Údaje o nebezpečnosti: 
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
  Bezpečnostní pokyny:
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz
  kouření.
  P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P280 Používejte ochranné rukavice.
  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
  Další údaje:
  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »