POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 7,5L

 • Kód produktu:7040230054
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:3 315,70 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:4 012,00 Kč
   
 •  bal 
   
  POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 7,5L
   
   


    


  Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény  
  K ředění tohot produktu použijte ředidlo THINNER 120!! 

  Poolgloss se vyznačuje výbornou krycí schopností, rychle schne a používá se na nenatřené nebo již dříve natřené betonové nebo laminátové bazény. Nátěr je odolný nepříznivým klimatickým vlivům, má výbornou přilnavost, odolnost proti křídovatění a neloupe se. Poskytuje lesklý, elastický a tvrdý povrch, který je velmi odolný proti oděrům. Odolává také chlóru, opalovacím olejům, slané vodě a bazénovým chemikáliím. Je ideální pro privátní a veřejné bazény.
   
  TYP Dvousložkový nátěr na bázi polyuretanových pryskyřic  
  SPECIFICKÁ HMOTNOST 1,20 ±0,05g/cm3 (EN ISO 2811-1:1997) 
  SMĚS Smíchejte komponent Α + Β v poměru 2:1, (objemově)  
  ZPRACOVATELNOST SMĚSI 6 hod / 200 C  
  VISKOZITA KU 70±10  (ASTM D 562-01:2005) 
  OBSAH SUŠINY, obj.. 55-60%(EN ISO 3251:2008) 
  VYDATNOST 9±2m2/l 45-50μm v jednom nátěru

   

   
  KRYCÍ SCHOPNOST

   

  >95%

   

  (ISO 6504/03:2006) 
  VZHLED

   

  Lesklý

   

  (ASTM D 1849-95:2003)

   
  LESK 98 (600), 99 (850(EN ISO 2813:1994) 
  ŘEDĚNÍ 10-20% Thinner 120 , pro aplikaci štcem nebo lečkem 
  BALENÍ 3 a 7.5 litrů směsi, plechovky 
  ODSTÍNY  Světle modrý (Ν.991) 
       
  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 
  SCHNUTÍ 1-2 hodinyPři nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetiratelnosti. 
  PŘETIRATELNÝ Po 6-12 hodinách 
  TEPLOTA PŘI APLIKACI min.100C – max. 320C  
  DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 2-3 vrstvy  
  APPLIKAČNÍ METODY Váleček, štětec, airless technika 
  PŘÍPRAVA POVRCHU Prodosažení nejlepšíchvýsledků musímevěnovatvelkoupozornostpřípravě povrchu. Povrchmusí být čístý, suchý azbavenvšechvadných, volnýcha špatně přilnavých částí. Musí býtzbavenmastnotyasoli.
  Nov é  betonov é  nebo cementomaltov é  povrchy .  Natíraný povrchmusí býtdokonalevyzrálý, aprotoaplikaciprovádějtenejdřívejedenměsícpodokončení stavbybazénunebojehoopravě. Povrch musí být suchý a zbaven volných částí a prachu. Nejprve na povrch naneste 10% roztok kyseliny solné, aby se “otevřely” póry, kreré pomohou zvýšit přilnavost nátěru. Povrch politý kyselinou postupně kartáčujte, až kyselina přestane šumět. Potom kyselinu odstraňte pomocí velkého množství vody a povrch otřete, aby byly odstraněny všechny volné a cizí části. Před aplikací Poolglossu nechte povrch nejméně jeden týden schnout.
  Dříve natřené betonové povrchy nebo laminátové povrchy.  Odstraňte z povrchu všechny nečistoty a zvětralé části pomocí drátěného kartáče. Povrch opláchněte pomocí velkého množství vody, ale před aplikací musí být povrch velmi dobře vysušen.
   
  DOPORUČENÉ POVRCHY     BETONCEMENTOVÁ MALTA        LAMINÁT 
  UŽITEČNÉ INFORMACE   
   Po smíchání obou ( A + B ) komponent můžete směs aplikovat na stěny bazénu. První nátěr, zředěný do 50%, má funkci základního nátěru – primeru. Další nátěry aplikujte po zředění do 10 – 20%.
   
  Nejprve důkladně rozmíchejte komponentu A tak, aby bylo dosaženo homogenní hmoty. Potom přidejte komponentu B v poměru 2 : 1, objemově. Před vlastní aplikaci se přesvědčte, zda máte připraven dostatek směsi. V doporučeném intervalu proveďte 1 – 2 nátěry. Po 7 – 10 dnech od posledního nátěru bude mít natřená plocha požadované vlastnosti.
   
   Nikdy nenatírejte vlhký bazén. Aplikaci začněte asi 3 hodiny po východu slunce a ukončete ji asi 3 hodiny před západem slunce. Toto je důležité proto, aby rosa, opar nebo mlha nekondenzovala s čerstvým nátěrem. Aby se zabránilo vzniku puchýřů vlivem tepla natírejte plochy, které jsou ve stínu. Poolgloss neaplikujte pokud je teplota nižší než 10°C nebo v deštivých dnech, kdy je vysoká vlhkost v ovzduší.
   
   
  SKLADOVÁNÍ Plechovkyvelmidobřeuzavřeteaskladujtenachladnémmístě. Nevystavujteslunciachraňtepředmrazem. Neotevřené plechovkymůžeteskladovat 2 rokyvdoporučenýchpodmínkách.
  ČIŠTĚNÍ POMUCEK / ODPAD Běhemaplikaceodkládejtepomůckydonádobyapojejímukončení jeihnedočistěte ředidlemThinner 120. Zabraňte, aby odpad unikl do kanalizace.
   
  Obal a nespotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
  DOPORUCENI PRO APLIKÁTORY Nátěry provádějte jen v dobře větraných prostorách a vždy používejte pracovní oděv. Po přerušení práce si vždy opláchněte ruce čistou vodou.

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP
  KOMPONENT A:   NEBEZPEČÍ 
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN

  KOMPONENT B 
   

  NEBEZPEČÍ 
  Signální slova: Nebezpečí
  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
  Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
  Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.
   
   
   
   
  • THINNER 120 375 ml
   THINNER 120 375 ml

   THINNER 120 375 ml

   Cena 104,00 Kč   bez DPH 85,95 Kč   
   THINNER 120 je polyuretanové ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků POOLGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, POLYGLOSS NEBEZPEČÍ
    
   bal
   Cena 104,00 Kč   bez DPH 85,95 Kč   
  • THINNER 120 750 ml
   THINNER 120 750 ml

   THINNER 120 750 ml

   Cena 198,00 Kč   bez DPH 163,64 Kč   
   THINNER 120 je polyuretanové ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků POOLGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, POLYGLOSS N
    
   bal
   Cena 198,00 Kč   bez DPH 163,64 Kč   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz