POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 3L

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7040230051
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:1 485.00 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:1 796.85 Kč
   
 •  bal 
   
  NOVINKA
  POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 3L
   
   
    
   NEBEZPEČÍ 

  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
  Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN
  Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény  

  Poolgloss se vyznačuje výbornou krycí schopností, rychle schne a používá se na nenatřené nebo již dříve natřené betonové nebo laminátové bazény. Nátěr je odolný nepříznivým klimatickým vlivům, má výbornou přilnavost, odolnost proti křídovatění a neloupe se. Poskytuje lesklý, elastický a tvrdý povrch, který je velmi odolný proti oděrům. Odolává také chlóru, opalovacím olejům, slané vodě a bazénovým chemikáliím. Je ideální pro privátní a veřejné bazény.
   
  TYP Dvousložkový nátěr na bázi polyuretanových pryskyřic  
  SPECIFICKÁ HMOTNOST 1,20 ±0,05g/cm3 (EN ISO 2811-1:1997) 
  SMĚS Smíchejte komponent Α + Β v poměru 2:1, (objemově)  
  ZPRACOVATELNOST SMĚSI 6 hod / 200 C  
  VISKOZITA KU 70±10  (ASTM D 562-01:2005) 
  OBSAH SUŠINY, obj.. 55-60%(EN ISO 3251:2008) 
  VYDATNOST 9±2m2/l 45-50μm v jednom nátěru

   

   
  KRYCÍ SCHOPNOST

   

  >95%

   

  (ISO 6504/03:2006) 
  VZHLED

   

  Lesklý

   

  (ASTM D 1849-95:2003)

   
  LESK 98 (600), 99 (850(EN ISO 2813:1994) 
  ŘEDĚNÍ 10-20% Thinner 120 , pro aplikaci štcem nebo lečkem 
  BALENÍ 3 a 7.5 litrů směsi, plechovky 
  ODSTÍNY  Světle modrý (Ν.991) 
       
  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 
  SCHNUTÍ 1-2 hodinyPři nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetiratelnosti. 
  PŘETIRATELNÝ Po 6-12 hodinách 
  TEPLOTA PŘI APLIKACI min.100C – max. 320C  
  DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 2-3 vrstvy  
  APPLIKAČNÍ METODY Váleček, štětec, airless technika 
  PŘÍPRAVA POVRCHU Prodosažení nejlepšíchvýsledků musímevěnovatvelkoupozornostpřípravě povrchu. Povrchmusí být čístý, suchý azbavenvšechvadných, volnýcha špatně přilnavých částí. Musí býtzbavenmastnotyasoli.
  Nov é  betonov é  nebo cementomaltov é  povrchy .  Natíraný povrchmusí býtdokonalevyzrálý, aprotoaplikaciprovádějtenejdřívejedenměsícpodokončení stavbybazénunebojehoopravě. Povrch musí být suchý a zbaven volných částí a prachu. Nejprve na povrch naneste 10% roztok kyseliny solné, aby se “otevřely” póry, kreré pomohou zvýšit přilnavost nátěru. Povrch politý kyselinou postupně kartáčujte, až kyselina přestane šumět. Potom kyselinu odstraňte pomocí velkého množství vody a povrch otřete, aby byly odstraněny všechny volné a cizí části. Před aplikací Poolglossu nechte povrch nejméně jeden týden schnout.
  Dříve natřené betonové povrchy nebo laminátové povrchy.  Odstraňte z povrchu všechny nečistoty a zvětralé části pomocí drátěného kartáče. Povrch opláchněte pomocí velkého množství vody, ale před aplikací musí být povrch velmi dobře vysušen.
   
  DOPORUČENÉ POVRCHY     BETONCEMENTOVÁ MALTA        LAMINÁT 
  UŽITEČNÉ INFORMACE   
   Po smíchání obou ( A + B ) komponent můžete směs aplikovat na stěny bazénu. První nátěr, zředěný do 50%, má funkci základního nátěru – primeru. Další nátěry aplikujte po zředění do 10 – 20%.
   
  Nejprve důkladně rozmíchejte komponentu A tak, aby bylo dosaženo homogenní hmoty. Potom přidejte komponentu B v poměru 2 : 1, objemově. Před vlastní aplikaci se přesvědčte, zda máte připraven dostatek směsi. V doporučeném intervalu proveďte 1 – 2 nátěry. Po 7 – 10 dnech od posledního nátěru bude mít natřená plocha požadované vlastnosti.
   
   Nikdy nenatírejte vlhký bazén. Aplikaci začněte asi 3 hodiny po východu slunce a ukončete ji asi 3 hodiny před západem slunce. Toto je důležité proto, aby rosa, opar nebo mlha nekondenzovala s čerstvým nátěrem. Aby se zabránilo vzniku puchýřů vlivem tepla natírejte plochy, které jsou ve stínu. Poolgloss neaplikujte pokud je teplota nižší než 10°C nebo v deštivých dnech, kdy je vysoká vlhkost v ovzduší.
   
   
  SKLADOVÁNÍ Plechovkyvelmidobřeuzavřeteaskladujtenachladnémmístě. Nevystavujteslunciachraňtepředmrazem. Neotevřené plechovkymůžeteskladovat 2 rokyvdoporučenýchpodmínkách.
  ČIŠTĚNÍ POMUCEK / ODPAD Běhemaplikaceodkládejtepomůckydonádobyapojejímukončení jeihnedočistěte ředidlemThinner 120. Zabraňte, aby odpad unikl do kanalizace.
   
  Obal a nespotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
  DOPORUCENI PRO APLIKÁTORY Nátěry provádějte jen v dobře větraných prostorách a vždy používejte pracovní oděv. Po přerušení práce si vždy opláchněte ruce čistou vodou.
   
   
   
   
  • THINNER 120 1L
   THINNER 120 1L

   THINNER 120 1L

   Cena 218.00 Kč   bez DPH 180.17 Kč   
    NEBEZPEČÍ Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest můž
    
   bal
   Cena 218.00 Kč   bez DPH 180.17 Kč   
  • THINNER 120 500ml
   THINNER 120 500ml

   THINNER 120 500ml

   Cena 128.00 Kč   bez DPH 105.79 Kč   
    NEBEZPEČÍ  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest...
    
   bal
   Cena 128.00 Kč   bez DPH 105.79 Kč   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »