PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7040230051
   
 • Dostupnost:dodávka do 7 dnů
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:1 652,07 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:1 999,00 Kč
   
 •  bal 
   
   
   
  Prémiová dvousložková bazénová polyuretanová rychleschnoucí barva s vysokou krycí schopností pro použití na neošetřené nebo již dříve natřené betonové a laminátové bazény. Odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Dokonale přilne k  podkladu (betonu, laminátu), odolává křídovtění a odlupování. Vyniká vysokým leskem, elasticitou a odolností proti otěru. Obzvláště odolná vůči chlóru, olejům na opalování, bazénové chemii a mořské vodě. Ideální pro hotelové a rezidenční bazény.   
  SPECIFICKÁ HMOTNOST- 1,20 ± 0,05g/cm3   
  POMĚR TUŽENÍ-smíchejte komponent Α + Β v poměru 2:1, (objemově)  
  ZPRACOVATELNOST SMĚSI- 6 hod./20oC  
  VYDATNOST- 9±2 m2/L, 45-50 μm v jednom nátěru  
  VZHLED-lesklý  
  LESK- 98 (600), 99 (850  
  ŘEDĚNÍ-10-20% ředidlo Thinner 120, pro aplikaci štětcem nebo válečkem  
  BALENÍ- 3 a 7.5 litrů směsi, plechovky  
  ODSTÍNY-světle modrý (N.991)  
  SCHNUTÍ-1-2 hodiny, při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetíratelnosti  
  PŘETIRATELNÝ-po 6-12 hodinách,  
  TEPLOTA PŘI APLIKACI - min.100 C – max. 300 C  
  DOPORUČENÝ POČET VRSTEV- 2-3 vrstvy  
  APPLIKAČNÍ METODY-váleček, štětec, airless technika.  
  DOPORUČENÉ POVRCHY: LAMINÁT, BETON, CEMENTOVÁ MALTA, SKLO, DLAŽDICE, SMALTOVANÉ POVRCHY, KÁMEN, STARÉ NÁTĚRY.  
  Kompletní technické informace viz. přiložený technický list v sekci SOUBORY.
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP
  KOMPONENT A
    
  NEBEZPEČÍ 
   Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN

  KOMPONENT B  


  Signální slova: Nebezpečí
  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
  Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
  Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.
   
  PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény
  PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény
  PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény
  PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény PELLACHROM POOLGLOSS 991 MODRÁ SADA 3L barva na plavecké bazény
   
   
   
   
  • PELLACHROM THINNER 120 375 ml
   PELLACHROM THINNER 120 375 ml

   PELLACHROM THINNER 120 375 ml

   Cena 112,00 Kč   bez DPH 92,56 Kč   
   THINNER 120 je polyuretanové ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků POOLGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, POLYGLOSS
    
   bal
   Cena 112,00 Kč   bez DPH 92,56 Kč   
  • PELLACHROM THINNER 120 750 ml
   PELLACHROM THINNER 120 750 ml

   PELLACHROM THINNER 120 750 ml

   Cena 198,00 Kč   bez DPH 163,64 Kč   
   PELLACHROM THINNER 120 je polyuretanové ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků POOLGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, POLYGLOSS
    
   bal
   Cena 198,00 Kč   bez DPH 163,64 Kč   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »