I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990371001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:197,52 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:239,00 Kč
   
 •  bal 
   
   
   
  Polyesterový tmel s antikorozními vlastnostmi . Velmi snadno zpracovatelný v tenkých vrstvách. Vzhledem k antikorozním vlastnostem může být použit přímo na holý kov bez použití antikorozního základu. Antikorozní vlastnosti srovnatelné s epoxidovými základy. Slouží k vyplnění hlubokých nerovností na ocelovém, pozinkovaném nebo hliníkovém povrchu bez použití antikorozního základu. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Maximální tmelená vrstva 3-5 mm. Nezanáší brusný papír.

  Aplikace: podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 oC – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
  POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15ºC.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná
   

   
  NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici.
  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

   
   
  I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g
  I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g
  I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g
  I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000g
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »