I1 ML - WAX/VOSK DO DUTIN 1000ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990141001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:205,79 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:249,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 ML - WAX/VOSK DO DUTIN 1000ml
   
   
  ML je produkt na ochranu dutin před korozí. Má voskovou konzistenci, která vytváří na podkladu elastický film. Jeho vzlínací schopnost dovoluje aplikaci i do stísněných prostorů. Odpuzuje vodu a velmi dobře chrání kovový podklad před korozí po dobu několika let. ML snáší velmi náročné podmínky včetně působení slané vody. Vzhledem ke svým vlastnostem je ideální pro těžce přístupná místa ve všech dutinách vozidla.
   
  Aplikace
  Podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a hrubé rzi. Před aplikací nádobu dobře protřepejte. Aplikujte při teplotě 15 – 30 o C v silné vrstvě na problémové plochy, jako jsou rohy, hrany a sváry.

   NEBEZPEČÍ 
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics.
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »