I1 UNDERBODY BITUMEN SPRAY 500ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990132500
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:123,14 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:149,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 UNDERBODY BITUMEN SPRAY 500ml
   
   
  Bitumenová nepřelakovatelná tixotropní ochrana a konzervace ve spreji. Obsahuje inhibitory koroze a nabízí vynikající ochranu částí automobilů proti vlhkosti, korozi, soli, apod., po aplikaci vytváří souvislý, elastický film. Používá se zejména na ochranu spodků automobilů. Neaplikujte na brzdy, výfuk a motor.

   NEBEZPEČÍ
   Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky,C9,aromatické Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »