I1 WAX SPRAY TRANSPARENT 500ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990142500
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:128,10 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:155,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 WAX SPRAY TRANSPARENT 500ml
   
   
  Vosk ve spreji (v sadě s hadičkou pro aplikaci do dutin)  je speciálně vyvinutý pro ochranu částí automobilů. Voskový film poskytuje dokonalou ochranu proti soli a vlhkosti v dutinách a uzavřených profilech. Slouží jako antikorozní ochrana dutin dveří, světlometů, prahů, sloupků, apod.. Pomocí dodávané hadičky se vosk dostane i do méně přístupných míst.
   NEBEZPEČÍ 
   Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan Uhlovodík, C9-C12, n-alkany,iso-alkenů, cyklické, aromates(2-25%) · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí