I1 UNDERBODY BITUMEN ochrana spodků 1000ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990131001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:172,73 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:209,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 UNDERBODY BITUMEN ochrana spodků 1000ml
   
   
  Produkt na bázi bitumenu, s obsahem skelného vlákna a vosku , je určen pro dlouhodobou ochranu spodků před odlétavajícími kamínky a posypovou solí. Redukuje hlučnost a vibrace. Po zaschnutí je velice pružný a pevný, vhodný pro ochranu spodních částí všech typů vozidel.
   
  Aplikace
  Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Aplikujte přípravek v několika tenkých vrstvách. Lze nanášet pomocí pneumatické pistole UBS nebo airless technikou. Neaplikujte na motorové díly, převodovky, brzdy nebo výfukový systém.
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. Piktogramy označující nebezpečí 
   VAROVÁNÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics uhlovodíky, C9, aromatické hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »