I1 KS BÍLÁ ochrana karoserie 1000g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990113001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:156,20 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:189,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 KS BÍLÁ ochrana karoserie 1000g
   
   
  KS je izolační hmota na bázi kaučuku, bez obsahu azbestu. Používá se k dlouhodobé ochraně spodků karoserií proti korozi, odlétávajícím kamínkům a posypové soli. Po zaschnutí je přelakovatelná většinou nátěrových systémů. Má vysoký obsah sušiny a je trvale elastická. Je ideální pro všechny částí karoserie, např. prahy, lemy, podběhy, podvozky ( včetně PVC částí ), motorové a zavazadlové prostory. Teplotní odolnost je od -20oC do 80oC. Je odolná posypové soli, olejům a kyselinám. 
   
  Aplikace
  Důkladně očistěte všechny ošetřované plochy, odstraňte rez, mastnotu, olej a ostatní nečistoty. Neaplikujte na motor, výfuky, brzdy, pružiny. Nádobu před aplikací protřepejte. Přípravek používejte při teplotě od 15oC do 30oC. V případě přelakování syntetickými emaily je nutné, aby podklad byl dokonale suchý. Před aplikací 2K nebo 1K basických konvenčních nebo vodouředitelných systémů se doporučuje použití plniče.
   NEBEZPEČÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen.
  ​​​​​​​ Údaje o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Další údaje: Obsahuje solution of a salt of carboxylic acid polyamine amides. Může vyvolat alergickou reakci. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »