EN 1300 CAVITY WAX PROTECTION 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880090001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:180,99 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:219,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 1300 CAVITY WAX PROTECTION 1L
   
   
  Izolační hmota s vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku do všech dutin ( dveře, prahy, sloupky ) a uzavřených prostorů karoserie. Má vysokou vzlínavost. 1-litrové balení je připraveno k použití stříkací pistolí ( 5 – 6 bar ), kterou našroubujeme na plechovku.

   NEBEZPEČÍ
  Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká · Standardní věty o nebezpečnosti H225Vysoce hořlavá kapalina a páry. H372Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
  P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »