EN 1200 (30) UNDERBODY 2,5Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880293003
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:272,73 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:330,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 1200 (30) UNDERBODY 2,5Kg
   
   
  Izolační hmota na bázi umělých pryskyřic, kaučuku a asfaltu k ochraně proti hluku, korozi a mechanickému poškození podvozku. Nanáší se stříkací pistolí ( 5 – 6 bar ) na nazákladovaný povrch nebo na staré asfaltové nátěry. Schne rychle, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává elastická. Nedá se lakovat, protože obsahuje asfalt.  Lze ji také aplikovat štětcem, ředí se EN 7700 Nitro ředidlem, 10 – 20%.

   NEBEZPEČÍ

   Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká toluen Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
  · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »