EN 1100 ŠEDÁ ochrana karoserie 20L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880795007
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:2 098,35 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:2 539,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
EN 1100 ŠEDÁ ochrana karoserie 20L
 
 
Izolační hmota na bázi kaučuku k ochraně proti hluku, korozi a oštěrkování podvozků, podběhů, prahů, lemů a spodních částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, rychle schne a po zaschnutí je přelakovatelná jakýmkoliv lakovacím systémem. Vytváří charakteristickou strukturu – krupici.
 NEBEZPEČÍ
Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz