CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml s aplikační hadičkou

 • Výrobce: CARSYSTEM 
   
 • Kód produktu:1990142502
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:123,14 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:149,00 Kč
   
 •  ks 
   
  NOVINKA
  CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml s aplikační hadičkou
   
   
  Konzervační prostředek na bázi vosku pro uzavřené profily. Penetruje podklad a vytváří vodoodpudivou souvislou elastickou voskovou vrstvu. Povrch musí být suchý a čistý. Před aplikací 2 minuty protřepejte. Použijte aplikátor do dutin. Po aplikaci otočte dnem vzhůru a 2-3 vteřiny prostříkněte. Aplikujte při teplotě 15-20C. Schnutí 2-3 hodiny/20C.
  Dodává se včetně aplikační hadičky s ventilkem do dutin (délka 50 cm)
   
   
   
   
   
   
   


   
  NEBEZPEČÍ  

  Obsahuje: Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatických, Uhlovodíky, C9-10, <2% aromátů ~       
  H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.        
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.       
  EUH208 Obsahuje Sulfonové kyseliny, ropa, vápenaté soli. Může vyvolat alergickou reakci.       
  Hustota: 0,71 g/cm3, VOC: 72 %, Sušina: 28 % % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 839 g/l       
  Výrobcel: VOSSCHEMIE GmbH, Esinger Steinweg, Uetersen, Německo, telefon: +49 4122 717 0       

  Skladovatelnost 60 měsíců. Datum výroby viz. dno obalu (týden/rok).        

   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »